Finansowanie

Szukasz sposobu na sfinansowanie nowego mieszkania?
Dzięki ofercie PKO Banku Polskiego szybko możesz być na swoim!
Dowiedz się o warunki oferty specjalnej Banku PKO BP S.A. dla naszych Klientów:

Doradca Bankowość Hipoteczna

Magdalena Kacprzyk
magdalena.kacprzyk@pkobp.pl
tel. 724 725 321

Mieszkania dla młodych

To rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) oraz instytucjami kredytującymi. Jakie warunki musisz spełniać, żeby dostać kredyt z dofinansowaniem? Poznaj szczegóły programu.

Dla kogo ?

Jak sama nazwa wskazuje dofinansowanie do kredytu nie są przeznaczone dla wszystkich. „Mieszkanie dla młodych"" – MDM - to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Nabywcy, którzy wychowują co najmniej troje dzieci i począwszy od 1 września 2015r. złożą wniosek o dofinansowanie wkładu własnego,  nie muszą spełniać warunku dotyczącego limitu wieku, a także są zwolnieni z warunku nieposiadania własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego przed ubieganiem się o finansowe wsparcie. Znowelizowana ustawa nie zniosła tych warunków w stosunku do pozostałych beneficjentów programu MDM: małżeństw i osób samotnych, bez względu na to, czy wychowują dzieci, czy też nie. Warunkiem podstawowym jest jednak to, że żadna z tych osób nie mogła być stroną innej umowy kredytu preferencyjnego.

Aby skorzystać z dofinansowania nie można także posiadać w dniu zawarcia umowy kredytu prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (prawo własności lub współwłasności, prawo spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie). Nie można także być najemcą lokalu mieszkalnego. Ustawa dopuszcza jednakże wyjątki od tych sytuacji. Dopłaty można otrzymać gdy na dzień zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemcą, bądź przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że wraz z zawarciem umowy zobowiąże się on do:

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
 • zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania) kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

Na jaki cel ?

Składając wniosek o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie znowelizowanej ustawy 2015r. możliwe jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego na dwa nowe (poza nabyciem mieszkania na rynku pierwotnym) cele, jakimi są:

 • uzyskanie prawa własności mieszkania (lokal mieszkalny, dom jednorodzinny) na podstawie podpisanej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu,
 • nabycie nieruchomości mieszkaniowej, będącej przedmiotem transakcji na wtórnym rynku nieruchomości.

Limity dla inwestycji

Ubiegając się o kredyt preferencyjny składamy pisemne oświadczenie, że nie przysługuje nam tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny. A dodatkowo powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 mkw. i 100 mkw. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 mkw dla mieszkań i 110 mkw w przypadku domów.

Nie można również skorzystać z kredytu preferencyjnego, gdyby zamarzyła się nam budowa domu np. nad Adriatykiem. Dofinansowanie jest tylko dla kredytów na nieruchomości, które są zlokalizowane w Polsce.

Koszt budowy domu, ale też cena zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, który ma być przedmiotem finansowania kredytu preferencyjnego nie może przekroczyć ustawowego limitu ceny mieszkania. Dofinansowanie wkładu własnego możliwe jest do uzyskania, gdy cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz współczynnika:

 • w wys. 1,1 - dla mieszkania nabywanego na rynku pierwotnym, w tym od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • w wys. 0,9 - w przypadku nabycia nieruchomości z rynku wtórnego.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi kalkulacjami dopłat do oprocentowania zapraszamy do naszego biura handlowego lub oddziału banku udzielającego kredyty z dofinansowaniem BGK.

Ile zyskamy

Osoby, które skorzystają z programu „Mieszkanie dla Młodych” zyskają dofinansowanie, które w banku będzie traktowane jak wkład własny kredytobiorcy.

Jakie banki udzielają kredytu?

Kredytów z dofinansowaniem udzielają banki, ale również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W BGK nie otrzymamy, więc bezpośrednio takiego kredytu, ale na pewno zostaniemy skierowani do jednego z banków współpracujących z bankiem. Wniosek o kredyt z dofinansowaniem podlega takiej samej ocenie kredytowej, jak kredyty komercyjne. Wymagana będzie, więc zdolność kredytowa na takim samym poziomie. Instytucje finansowe udzielające kredytów z dopłatami do oprocentowania:

 

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
 • Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i niektóre banki zrzeszone
 • Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna
 • Euro Bank Spółka Akcyjna
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A.
 • Alior Bank S.A.
 • Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna
 • Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

Jakie warunki musi spełniać umowa kredytowa?

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

1. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
2. w złotówkach,
3. na okres co najmniej 15 lat,
4. na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Kiedy?

Program ”Mieszkanie dla Młodych” kończy się w 2018r. Należy dodać, że 50% limitu środków przypadających w 2018r. została już wykorzystana w tym roku, tak więc złożenie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego będzie możliwe ponownie w terminie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

Źródło informacji: bgk.pl